W okolicy Maleszowej około 1576 r. pojawił się Stanisław Krasiński, który nie piastował wówczas żadnych urzędów. Nabył od poprzednika dobra maleszowskie (Brody, Górki, Maleszową), z zamiarem stworzenia własnego gniazda (nosił herb Ślepowron), a z pewnością w niedługim czasie zainteresował się również kościołem parafialnym[1]. Nie był on jednak autorem budowy murowanego kościoła w Lisowie. Przeczy temu fakt następujący: gdy zmarł (1 lutego 1617), nie został pochowany w Lisowie, a w Krasnem, rodowej kaplicy grobowej, gdzie Jan Kazimierz wystawił grobowiec; ma również pomniki grobowe od małżonki w katedrze płockiej[2] oraz kościele parafialnym w Łomży, wystawiony przez syna Ludwika[3].

RAW036

Portrety przedstawicieli Krasińskich z grobowców w Lsiowie, rysował Jan Olszewski.

Jego synem był Gabriel Krasiński, dziedzic Maleszowej od 1576 r., a wkrótce również Lisowa. Ojciec jego był chorążym płockim (1583), kasztelanem ciechanowskim (1587), sierpskim (1590), płockim (1596), wojewodą płockim (1600-1617), starostą błońskim. Pierwszą jego żoną była Małgorzata Starozrebska (Sobiejuska), zaś po raz drugi w 1591 r. ożenił się z Anną z Michowskich. Miał on wiele dzieci – pięć córek i dziesięciu synów. Zmarł 1 lutego 1617 r. i pochowany jest w Krasnem, gdzie syn Jan Kazimierz wystawił mu grobowiec (ma również pomniki grobowe od żony w katedrze płockiej oraz kościele parafialnym w Łomży, przez syna Ludwika)[1].

 

 

 


[1] J. Maciszewski, hasło: Krasiński Stanisław, [w:] PSB t. 15, s. 191-192; W. Dworzaczek, Genealogia…, tabl. 136; Boniecki, t. 5, s. 355, t. 12, s. 194.


[1] Boniecki, t. 5, s. 355, t. 12, s. 194.

[2] Wykonanie twego nagrobka zostało przypisane Kacprowi Fodydze, artyście z Chęcin, M. Karpowicz, Da contadino a magnate Gaspare Fodiga, architetto e scultore di Mesocco in Polonia, Mesocco 2002, s. 55 i nn.; D. Kalina, Świętokrzyskie ślady Kacpra Fodygi, [w:] Chęciny na starej fotografii. Szkice z dziejów miasta, pod red. D. Kaliny, Kielce-Chęciny 2008, s. 15-26.

[3] J. Maciszewski, Krasiński Stanisław, hasło: PSB t. 15, s. 191-192; W. Dworaczek, Genealogia…, tabl. 136.

[4] Podczas Edycji Europejskich Dni Dziedzictwa organizowanych w 2007 r., podczas sesji popularno-naukowej odbytej w Małogoszczu dokonano prezentacji Szlaku Świętego Mikołaja. Obejmuje on kościoły w następujących miejscowościach: Baćkowice, Bejsce, Bolmin, Brzegi, Cierno-Żabieniec, Chełmce, Chęciny, Chmielnik, Czermno, Dębno, Imielno, Jankowice, Kapliczka św. Mikołaja w Łysogórach, Kiełczyna, Klimontów, Końskie, Koprzywnica, Kozłów, Lisów, Łoniów, Małogoszcz, Małoszów, Nowy Korczyn, Odrowąż, Oksa, Sandomierz, Skotniki, Solec-Zdrój, Słaboszów, Stary Korczyn, Strzegom, Suchedniów, Szewna, Tarczek, Wiślica, Zborówek, Zemborzyn Kościelny; zob. R. Kulak, Szlak św. Mikołaja, przygotowane wystąpienie podczas sesji naukowej w Ćmielowie pt. Na zamku w Ćmielowie. – Z dziejów budownictwa rezydencjonalno-obronnego na terenie dawnego województwa sandomierskiego. Materiały z sesji naukowej w Ćmielowie dnia 5 września 2009 roku, pod red. W. Iwańczaka, R., Kubickiego i D. Kaliny, mps (w druku).

[5] Katalog duchowieństwa i parafii diecezji kieleckiej, pod red. J. Kaczmarczyk, J. Kuśnierz, D. Olszewski, J. Robak, L. Skorupa, Kielce 1999, s. 208-209; Architekturę i kościoła przedstawiła wyczerpująco A. Adamczyk, Zabytkowe budowle i założenia podworskie na obszarze gminy Morawica, [w:] Morawica. Szkic do portretu gminy, praca zbiorowa pod red. D. Kowalskiej, Morawica 2003, s. 139-146.

 

Dziedzic na zamku Maleszowa, założyciel 9-linii rodowej Krasińskich, syn Stanisława.